نمونه تیزر تبلیغاتی

همکاری با برند شما

من می توانم این افتخار را داشته باشم که صدای برند شما باشم و اعتماد مخاطبین جامعه هدف شما را جلب کنم.

گویندگی موشن گرافی بایدا

گویندگی موشن گرافیک معرفی اپلیکیشن تله بار

گویندگی موشن گرافیک جنبش های مدنی و صنفی