نمونه صدا گویندگی

برای هر برند با توجه به ماهیت و مضمون تیزرهای تبلیغاتی و همچنین جامعه هدف آن برند باید لحن مناسبی را برای نریشن تبلیغاتی انتخاب نمود. به عنوان مثال برای یک تیزر صنعتی نریتور باید از لحن گویندگی حماسی بهره بجوید و یا برای تیزر تبلیغاتی موشن گرافیک از لحن محاوره و دوستانه تری استفاده کند.

حماسی

تیزر و مستند صنعتی
رئال

بم و حماسی

با انرژی

تیزر رئال با ریتم سریع
رئال

با انرژی و شارپ

اسلوگان

لوگو موشن و شعار تبلیغاتی
رئال

بم و حماسی

لحن شاد و با انرژی

معرفی محصول یا برند
موشن گرافی

شاد و با انرژی

لحن محاوره

موشن گرافی دوستانه
موشن گرافی

محاوره و دوستانه

تیپ گویی

موشن کاراکتر محور
موشن گرافی

شخصیت کارتونی

نریشن خبری

اخبار و گزارش های اداری
رسمی

لحن خبری

لحن دکلمه

دکلمه و متن ادبی
هنری

لحن دکلمه و شعر

کتاب صوتی

سفارش ضبط کتاب
تجاری

لحن محاوره

تعرفه نریشن و گویندگی پویان حسینی