برای هر برند با توجه به ماهیت و مضمون تیزرهای تبلیغاتی و همچنین جامعه هدف آن برند باید لحن مناسبی را برای نریشن تبلیغاتی انتخاب نمود. به عنوان مثال برای یک تیزر صنعتی نریتور باید از لحن گویندگی حماسی بهره بجوید و یا برای تیزر تبلیغاتی موشن گرافیک از لحن محاوره و دوستانه تری استفاده کند.

نریشن تبلیغاتی با انرژی

نریشن حماسی

تیپ گویی انیمیشن

پادکست انگیزشی

پادکست تجاری

دکلمه احساسی

تعرفه نریشن و گویندگی پویان حسینی

گویندگی رایگان