تلفظ صحیح

اولین ویژگی مهم یک گوینده حرفه ای توانایی تلفظ صحیح جملات و عبارات مختلف سناریو تیزر تبلیغاتی است. 

انعطاف در اجرای لحن های مختلف و وسعت صدا

یک گوینده حرفه ای باید بتونه لحن های مختلف رو اجرا کنه 

مدولاسیون تن و شدت صدا

اذاذزتادبلتبتتلاتلاتلات

انطباق ریتم گفتار

انتخاب سرعت خوانش با توجه به متن گویندگی

گوینده حرفه ای باید با پروژه های مختلف سازگار شود

یک گوینده حرفه ای باید بتونه انواع مختلف پروژه ها رو اجرا کنه

برآورده کردن انتظارات مشتری

گوینده با شنیدن صحبت ها و انتظارات کارفرما میتونه لحن ایده آل پروژه رو انتخاب و اجرا کنه ، این ویژگی میتونه به نفع تمام عوامل تولید باشه